вул. Новосельського 104 тел.+38(073) 759-20-59

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА LIQPAY

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Фізична особа-підприємець Веліксар Катерина Юрьївна (далі – “Виконавець”), зареєстрована та чинна відповідно до законодавства України, ʼ керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

 1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Послуги — набір туристичних, інформаційних та консультаційних послуг, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором

1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://forsage-tour.od.ua, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, що їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору.

1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, та сплатила вартість турпослуг.

1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.

 1. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві туристичні, інформаційні, консультаційні послуги у сфері туризму, а саме організацію туристичних подорожей на платній основі, відповідно до умов цього Договору та Договорів на турагентську діяльність, а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов’язується сплатити Виконавцю вартість туристичних послуг, які їм купуються.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст турпослуг погоджується Сторонами у Договорі на туристичне обслуговування.

 1. Умови надання послуг.

3.1. Туристичні послуги надаються у вигляді бронювання турів та інформаційної підтримки.

3.2. Акцептом цього Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідних послуг та означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.3. З моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач обирає тур на сайті Виконавця та знайомиться з умовами оплати.

3.5.2. Після вибору Користувач оформляє заявку на бронювання туру або відразу переходить за посиланням Онлайн оплати та здійснює платіж.

3.5.3. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима. 3.5.4. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем усієї інформації та пакету документів для здійснення подорожі, передбачених у договорі на туристичне обслуговування.

 1. Права та обов’язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату в розмірах та строки, передбачені цим Договором

4.1.3. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Надавати Користувачеві консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору 4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання туристичних послуг, їх якості та змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.

 1. Права та обов’язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати комплекс турпослуг належної якості відповідно до замовлення та Договору.

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. Своєчасно вносити плату за Послуги у розмірах та у строки, встановлені цим Договором

5.2.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.

 1. Вартість послуг та порядок оплати.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму оплачених туристичних послуг за курсом оператора на момент оплати. При зміні курсу валют можливі доплати, але не вище 5% від загальної вартості.

6.2. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті. Оплата через систему Liqpay.

6.3. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем при відмові від заброньованих послуг

6.4. У разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Виконавця — Виконавець повертає кошти лише за послуги, які були анульовані без штрафів з боку туроператора.

6.5. Повернення проводиться на протязі 15 днів на реквізити Користувача.

Увага! При оплаті замовлення з карти Visa або MasterCard на сайті відразу після оформлення замовлення через систему Liqpay, оплата відбувається надсиланням Користувачу ссилку на оплату від системи Liqpay.

 1. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 1. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, та Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 1. Припинення Договору.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливе у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договіру.

9.1.3. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. 10. Обробка персональних даних.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивній причині збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

 1. Термін дії Оферти.

11.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

 1. Прикінцеві положення.

12.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

12.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстровано та діє згідно із законодавством України, місце проживання якого також зареєстроване в Україні.

12.3. Акцептуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

12.4. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

12.5. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

12.6. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 1. Реквізити Виконавця. Виконавець:

Фізична особа-підприємець Веліксар Катерина Юрьевна.

 

Політика конфіденційності Forsage-Tour.od.ua Загальні положення Дана Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних користувача. Переглядаючи та використовуючи наші сервіси або отримуючи доступ до них будь-яким способом, ви підтверджуєте, що приймаєте порядки, описані в Політиці конфіденційності, і даєте свою згоду на збір і обробку ваших персональних даних. Збір та використання персональних даних Ми отримуємо і зберігаємо персональну інформацію (наприклад, ваше ім’я, телефон, адреса електронної пошти, побажання тощо), яку ви усвідомлено нам передаєте. Деякі види персональної інформації (наприклад, IP-адреса та інформація про ваш браузер) ми збираємо автоматично, коли ви користуєтеся нашим веб-сайтом. При використанні сервісів даного веб-сайту здійснюється обробка персональних даних користувача: даних, що надаються користувачем як при заповненні електронних форм, так і в процесі користування сервісами. Збору та використання підлягають тільки ті персональні дані (такі як, ім’я та прізвище, телефони, адреси електронної пошти, побажання тощо), які свідомо і добровільно надаються користувачами з метою бажання отримати наші послуги та консультації. Файли cookie Файли cookie – це невеликі текстові файли, які передаються з веб-сайту і зберігаються на пристрої користувача. Слід врахувати, що повноцінна робота з нашим веб-сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie. Відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до змісту або до неповноцінного функціонування сервісів. Наш веб-сайт використовує такі типи файлів cookie: Обов’язкові файли cookie – необхідні для надання певних функцій і сервісів веб-сайту, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації. Експлуатаційні файли cookie – дозволяють нам отримувати інформацію про те, як користувачі використовують наш веб-сайт, наприклад про те, як часто використовується якась певна функція або сервіс. Функціональні файли cookie – використовуються для зберігання протягом тривалого часу параметрів і конфігурацій, встановлених вами для нашого веб-сайту, наприклад, вибір мови інтерфейсу. З нашим веб-сайтом інтегровані деякі сервіси партнерів, такі як платіжні системи, соціальні мережі та служби веб-аналітики. Наші партнери можуть встановити власні файли cookie на пристрої користувача, під час відвідування нашого веб-сайту. Зверніть увагу, що наша Політика конфіденційності не покриває використання файлів cookie третіх сторін, і ми не несемо відповідальності за їх політику конфіденційності та роботу. Ви можете налаштувати свій пристрій так, щоб заборонити або обмежити отримання файлів cookie, використовуючи для цього функції, доступні у вашому браузері. Захист персональних даних Ми використовуємо загальноприйняті стандарти технологічної та операційної захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, перекручення чи знищення. Ми не здійснюємо передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства. Термін зберігання персональних даних Ми зберігаємо ваші персональні дані протягом всього часу існування даного сайту і призначеного для користувача акаунта на нашому веб-сайті. Надалі, ми залишаємо за собою право зберігати деяку інформацію про вас в знеособленої або узагальненій формі, що виключає можливість ідентифікувати вашу особистість. Персональні дані неповнолітніх Зверніть увагу, що ми не збираємо свідомо персональну інформацію про осіб, що не досягли віку 14 років, а так само осіб молодше 16 років в країнах, що підлягають дії Загального регламенту щодо захисту даних ЄС (GDPR). Якщо вам не виповнилося 14 років або, у відповідних випадках, 16 років, будь ласка, не реєструйтеся на нашому веб-сайті та не надсилайте нам свою персональну інформацію. Ваші права щодо своїх персональних даних Ви маєте право на оновлення, отримання доступу, внесення змін або видалення персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яке було надано вами згідно з цією Політиці конфіденційності. У разі наявності будь-яких зауважень, побажань чи претензій щодо персональних даних, які нами обробляються, можна звернутися за допомогою засобів зв’язку, доступних на веб-сайті, або опублікованими на веб-сайті контактними даними.

Заказать звонок
+
Жду звонка!